Par Pauli / Über Paulis

21.11.1920

Dzimis Gaudaičos, Lietuvā, netālu no Naujoje Akmene, kā trešais bērns- māsa Lūcija, brālis Jāzeps. Vecākiem pieder lauksaimniecība. Tā kā vecāki latvieši, arī Pauli sūta uz latviešu skolām. Rīgā apmeklē latv. ev. Lut. Baznīcas ģimnāziju un iegūst abitūriju.

Geboren in Gaudaici, Litauen, unweit von Naujoje Akmene, als drittes Kind. Schwester Lucija und Bruder Jazeps. Die Eltern bewirtschaften einen Bauernhof. Besuch lettischer Schulen. Abitur im evangelischen Gymnasiun in Riga. 

1939

Galvenokārt ticīgās mātes ietekmēts uzsāk teoloģiljas studijas Rīgas augstskolā. Brālis tad jau ir ordinēts un lietuviešu ev. Lut. Baznīcā darbojas kā mācītājs.
Komunisti pēc diviem semestriem slēdz Teoloģijas fakultāti. Paulis paliek mājās pie vecākiem, saimniecības atsavināja, personīgā brīvība bija apdraudēta.

Sein Bruder wirkt schon als Pastor in Litauen. Hauptsächlich beeinflußt durch die gläubige Mutter beginnt Paulis das Theologie Studium in Riga. Nach zwei Semestern wird die Fakultät von der sowjetischen Besatzungsmacht geschlossen.

Marts / März 1941

Ģimene saņem atļauju atstāt Lietuvu un izceļot uz Vāciju. Pirmo laiku Vācijā pavada dažādās Pomerānijas nometnēs. Tai laikā nomira viņa māte.

Zusammen mit der Familie Auswanderung nach Deutschland.

Beigas / Ende 1941

Pauli apmāca par virpotāja palīgu un strādā bruņošanas industrijā Štetīnā.

Stettin – Anlernung zum Drehergehilfen. In Pommern Tod der Mutter.

1942 – 1945

Viņu iesauc vācu kara dienestā, frontē ir Ukrainā, Pomerānijā un Čehoslovākijā, pēc vācu armijas kapitulācijas nonāk amerikāņu gūstā. Tad ir atlaišana un rudenī negaidīti sastop savus piederīgos Berkentīnā Šlesvig Holšteinā (Berkenthin, Schleswig / Holstein).

Soldat in der Deutschen Wehrmacht. Teilnahme am Kriegsgeschehen in der Ukraine, Pommern, Tschechoslowakei, Nach der Kapitulation in amerikanischer Gefangenschaft. Nach der Entlassung trifft er unerwartet seine Familie in Schleswig-Hostein wieder.

1945 / 1946

Ziemas semestrī atsāk teoloģijas studijas Ķīlē. Studijas ilgst 10 gadus. Nāk klāt blakus uzdevumi: iesaistīšanās Baltiešu Kristīgās Studentu Apvienības dibināšanā, baltiešu studentu un jauniešu grupas apceļošana Vācijā, darbs DP YMCA, reliģijas mācību un bībeles stundas pasniegniešana latviešu nometnēs. Redz garīgā darba lielo nozīmi.

Theologiestudium in Kiel. Ist aber auch an vielen Nebenprojekten beteiligt.

1947

Viens no Baltiešu Kristīgās Studentu Apvienības (BKSA / vāc. BCSB – Baltischer Christlicher Studenten Bund) līdzdibinātājiem un līdzdarbiniekiem.

Einer der Mitbegründer und Mitarbeiter des Baltischen Christlichen Studentenbundes BCSB.

1948

Amsterdamā “Assembly of the World Council of Churches” kā jaunatnes delegāts pārstāv studentu kustību.

Teilnahme in Amsterdam am “Assembly of the World Council of Churches” als Vertreter des BCSB.

1949

Darbojas YMCA, māca reliģijas mācību kādā latviešu skolā, vada kristīgus pulciņus. Apceļo baltiešu nometnes. Blakus uzdevumi kļūst par galvenajiem uzdevumiem.

Aktive Mitarbeit im YMCA und Übernahme anderer Aufgaben.

1950

Pārceļas uz Bonnu, tur turpina studijas un “blakus nodarbības”. BKSA Hangelārā sāk izbūvēt studentu un mācekļu mītni. Palīdz būvēt un vada ekumēniskas darba nometnes.

Annaberga – jauns pārbūvējams īpašums BKSA. Darbs mācekļu mītnē. Spriegums starp praktiskiem uzdevumiem un teorētiskām studijām.

Umsiedlung nach Bonn.

Februāris / Februar 1955

Gala pārbaudījums un studiju noslēgums.

Abschluß des Studiums.

Augusts / August 1955

Latvijas ev.lut. Baznīca Vācijā viņu aicina uz darbu Lejassaksijā Oldenburgas pilsētā latviešu bēgļu nometnē Omštedē. Aprūpes darbā ietilpst arī Dīpholca, Hanovera, Goslāra, Farele, Zalcgitera-Lebensštete, Osnabrika.

Einführung in die lettische Geimeinde in Oldenburg und Betreuung der Letten in Niedersachsen: Diepholz, Hannover, Goslar, Oerrel, Salzgitter, Osnabrück.

04.11.1955

Esslingenā saņem ordināciju caur archibīskapu T. Grīnbergu.

Ordinierung durch Erzbischof T. Grīnbergs.

1956

Lai uzlabotu dzīves apstākļus, Paulis rīko darba nometnes “Work Camps”, jaunie ļaudis ienes uzņēmību pelēkā nometnes ikdienā.
Sākas vienas barakas pārbūve un gadu vēlāk sāk darboties “Pašpalīdzības darbnīcās” ar šūšanas nodaļu, koka darbnīcu, un drīz vien arī dažādu firmu līdzdarbību no ārpus rajona.

Die ersten internationalen Jugend “Workcamps” zur Besserung des Lagerlebens für die Letten.
Auf seine Initiative hin werden 1957 die Selbsthilfe Werkstätten gegründet. Später arbeiten dort auch Personen mit Behinderungen aus der deutschen Umgebung. Auch ein Wohnheim wird gebaut. Paulis war bis zu seinem Tod Mitglied im Vortstand.

23.04.1957

Paulis Urdze salaulājas ar Gitu Beķeri. Dzīves vieta: Omštēdes nometne.

Heirat mit Gita Bekeris.

1959

Pasaules bēgļu gada ietvaros Nīderlande pārņem Omštedes nometni kā palīdzības objektu “Het Ontheemde Kind – Bērns bez dzimtenes”.

Im Rahmen des UN Weltflüchtlingsjahres nehmen sich die Niederlande mit der Aktion “Het Ontheemde Kind” des Lagers Ohmstede an.

1960

Darbnīcas aug plašumā, ne tikai latviešiem tur ir darbs, bet darba iespējas tur atrod arī ļaudis ar īpašām vajadzībām, galvenokārt vācieši. Paulis Urdze ir visur iesaistīts. Vēl barakas nav nojauktas, kad jau ceļ darbnīcu jaunbūvi.
Sākās baraku nojaukšana un māju būve.
Vēl barakās piedzimst dēls Mārtiņš.

Bau von Neubauten mit Unterstützung hauptsächlich von niederländischer Seite. Königin Juliana nimmt Teil an einem Vortrag von Paulis.
Geburt seines Sohnes Martiņš.

1961


Urdzes ģimene pārceļas uz dzīvi jaunās mājās. Jaunās mājās ģimenē piedzimst un uzaug arī Pēteris, Tabita un Toms.

Umzug der Familie Urdze in die neugebaute Wohnung, wo Pēteris, Tabita und Toms geboren werden und aufwachsen.

1962


Nīderlandes jauniešu projekts “Do Open” (Atveriet) ziedojumu akcija pa labu kultūras centra izveidei.

Die Neubauten sind fertig, das Barackenlager aufgelöst.
Spendenaktion “Do Open” in den Niederlanden zum Bau eines Kulturzentrums.

1963

Bērna dārza iesvētīšana un kultūrcentra pamatakmeņa likšana.


Einweihung des Kindergartens und Grundsteinlegeng des Kulturzentrums.

05.05.1964

Latviešu jaunatnes un kultūras centra iesvētīšana, Paulis ierosina Rennplatzsiedlung kā vienu no pirmajiem kopienas darba (Gemeinwesenarbeit) projektiem Vācijā.

Einweihung des Lettischen Jugend- und Kulturzentrums, Räume für Gottesdienste, Versammlungen und Übernachtungen als Ort der Begegnung. Mit holländischer Hilfe initiert er in der Rennplatzsiedlung eines der ersten Gemeinwesenarbeitsprojekte in Deutschland.

1975 – 1984

Draudžu dienas Amerikā, Garezerā, kurās piedalās Paulis.

Teilnahme an christlichen Gemeindetagen in den USA und Kanada Bibelarbeiten, Vorträge. Teilnahme mit Ansprachen an christlichen Radiosendungen nach Lettland Christus lebt” ausgestrahlt von Radio Monte Carlo.

1981

Pirmās Draudžu dienas Eiropā, kas notiek Annabergā.

Organsation der ersten christlichen Gemeindetage in Deutschland – Bonn, Haus Annaberg.

12.07.1982

Mirst dēls Pēteris auto katastrofā Anglijā.

Sein Sohn Peteris stirbt bei einem Verkehrunfall in England.

14.07.1985

Pauļa nāves diena.

Nach kurzer Krankheit stirbt Paulis Urdze.