Pauļa Urdzes biogrāfija

1920. g. 21. novembrī Dzimis Gaudaičos, Lietuvā, netālu no Naujoje Akmene, kā trešais bērns- māsa Lūcija, brālis Jāzeps. Vecākiem pieder lauksaimniecība. Tā kā vecāki latvieši, arī Pauli sūta uz latviešu skolām. Rīgā apmeklē latv. ev. Lut. Baznīcas ģimnāziju.
1939 un iegūst abitūriju. Galvenokārt ticīgās mātes ietekmēts uzsāk teoloģiljas studijas Rīgas augstskolā. Brālis tad jau ir ordinēts un lietuviešu ev. Lut. Baznīcā darbojas kā mācītājs.
Komunisti pēc diviem semestriem slēdz Teoloģijas fakultāti. Paulis paliek mājās pie vecākiem, saimniecības atsavināja, personīgā brīvība bija apdraudēta.
1941. gada sākumā Lietuvas vāciešus repatriēja.
Piezīme: Tā kā Lietuvā dzīvoja gandrīz tikai katoļticīgie, bet Baltijas vācieši pārsvarā bija luterāni, tā pie repatriācijas stipri ievēroja konfesiju.
1941. g. martā Ģimene saņem atļauju atstāt Lietuvu un izceļot uz Vāciju. Pirmo laiku Vācijā pavada dažādās Pomerānijas nometnēs. Tai laikā nomira viņa māte.
1941. g. beigās Pauli apmāca par virpotāja palīgu un strādā bruņošanas industrijā Štetīnā.
1942 – 1945 Viņu iesauc vācu kara dienestā, frontē ir Ukrainā, Pomerānijā un Čehoslovākijā, pēc vācu armijas kapitulācijas nonāk amerikāņu gūstā. Tad ir atlaišana un rudenī negaidīti sastop savus piederīgos Berkentīnā Šlesvig Holšteinā (Berkenthin, Schleswig / Holstein).
1945/46 Ziemas semestrī atsāk teoloģijas studijas Ķīlē. Studijas ilgst 10 gadus. Nāk klāt blakus uzdevumi: iesaistīšanās Baltiešu Kristīgās Studentu Apvienības dibināšanā, baltiešu studentu un jauniešugrupas apceļošana Vācijā, darbs DP YMCA, reliģijas mācību un bībeles stundas pasniegniešana latviešu nometnēs. Redz garīgā darba lielo nozīmi.
1947 Viens no Baltiešu Kristīgās Studentu Apvienības (BKSA / vāc. BCSB – Baltischer Christlicher Studenten Bund) līdzdibinātājiem un līdzdarbiniekiem.
1948 Amsterdamā “Assembly of the World Council of Churches” kā jaunatnes delegāts pārstāv studentu kustību.
1949 Darbojas YMCA, māca reliģijas mācību kādā latviešu skolā, vada kristīgus pulciņus. apceļo baltiešu nometnes. Blakus uzdevumi kļūst par galvenajiem uzdevumiem.
1950 pārceļas uz Bonnu, tur turpina studijas un “blakus nodarbības”. BKSA Hangelārā sāk izbūvēt studentu un mācekļu mītni. Palīdz būvēt un vada ekumēniskas darba nometnes.
1952 Annaberga – jauns pārbūvējams īpašums BKSA. Darbs mācekļu mītnē. Spriegums starp praktiskiem uzdevumiem un teorētiskām studijām.
1955. g. februārī Gala pārbaudījums un studiju noslēgums.
1955. g. augustā Latvijas ev.lut. Baznīca Vācijā viņu aicina uz darbu Lejassaksijā Oldenburgas pilsētā latviešu bēgļu nometnē Omštedē. Aprūpes darbā ietilpst arī Dīpholca, Hanovera, Goslāra, Farele, Zalcgitera-Lebensštete, Osnabrika.
1956. 4.novembrī Esslingenā saņem ordināciju caur archibīskapu T. Grīnbergu.
1956 Lai uzlabotu dzīves apstākļus, Paulis rīko darba nometnes “Work Camps”, jaunie ļaudis ienes uzņēmību pelēkā nometnes ikdienā.
Sākas vienas barakas pārbūve un
1957. 1. aprīlī gadu vēlāk sāk darboties “Pašpalīdzības darbnīcās” ar šūšanas nodaļu, koka darbnīcu, un drīz vien arī dažādu firmu līdzdarbību no ārpus rajona.
1957. 23.aprīlī Paulis Urdze salaulājas ar Gitu Beķeri. Dzīves vieta: Omštēdes nometne.
1959 Pasaules bēgļu gada ietvaros Nīderlande pārņem Omštedes nometni kā palīdzības objektu “Het Ontheemde Kind – Bērns bez dzimtenes”.
1960 Darbnīcas aug plašumā, ne tikai latviešiem tur ir darbs, bet darba iespējas tur atrod arī ļaudis ar īpašām vajadzībām, galvenokārt vācieši. Paulis Urdze ir visur iesaistīts. Vēl barakas nav nojauktas, kad jau ceļ darbnīcu jaunbūvi.
Sākās baraku nojaukšana un māju būve.
Vēl barakās piedzimst dēls Mārtiņš.
1961 Urdzes ģimene pārceļas uz dzīvi jaunās mājās. Jaunās mājās ģimenē piedzimst un uzaug arī Pēteris, Tabita un Toms.
1962 Nīderlandes jauniešu projekts “Do Open" (Atveriet) ziedojumu akcija pa labu kultūras centra izveidei.
1963 Bērna dārza iesvēte un kultūrcentram pamatakmeņa likšana.
1964 Latviešu jaunatnes un kultūras centra iesvēte, Paulis ierosina Rennplatzsiedlung kā vienu no pirmajiem kopienas darba (Gemeinwesenarbeit) projektiem Vācijā.
1975 Draudžu dienas Amerikā, Garezerā, kurās piedalās Paulis.
1981 Pirmās Draudžu dienas Eiropā, kas notiek Annabergā.
1982. g. 12. jūlijā Mirst dēls Pēteris auto katastrofā Anglijā.
1985. g. 14. jūlijā Pauļa nāves diena.
Uz lapas sākumu / Zum Seitenanfang